Kral-UEK 04C系列型号介绍
工具箱UEKW 08(用于保护径向密封圈)
密封圈
UEK 04C系列对应的标准型号  KF-,KV-,KH- 160-275
UEK 04C系列对应的标准型号的编号 编号:1 * 056、1 * 165.1、4 * 165.2、1 * 165.3、1 * 165.4、2 * 165.5、1 * 729.4、1 * 729.5、1 * 729.6、1 * 729.7、1 * 745.1、1 * 745.2 ,1 * 745.3、1 * 471.2、1 * 471.3、1 * 817、1 * 866、4 * 914.1、4 * 914.2、4 * 914.6 1 *MoS²膏